Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen Is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt. 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Webwinkel, de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem. 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie. zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden, kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de webwinkel het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door consument of door een vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
 2. De consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager Is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden, tenzij consument uitdrukkelijk afziet van dit recht op herroeping. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk Is voor de beoordeling van het product.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het In lid 4 bepaalde.
 6. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 7. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 8. Indien het product beschadigd bij webwinkel is aangekomen, is het webwinkel toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de consument te vergoeden bedrag.

Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. de levering van digitale Inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.
 4. dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat zijn ontbindingsrecht vervalt zodra de webwinkel de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 5. Workshops en andere overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als hiervoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is overeengekomen.

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat partijen zijn overeengekomen, althans het adres dat consument aan webwinkel als leveringsadres kenbaar heeft gemaakt, via het daartoe geschikte formulier binnen het bestelproces.
 2. Webwinkel zal fysieke producten uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op de consument op het moment van bezorging aan consument of een door consument vooraf aangewezen derde.
 4. Digitale inhoud wordt gepersonaliseerd geleverd en mag, behoudens beperkingen bij wet gesteld, niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 5. Levering van diensten geschiedt op de wijze zoals aangegeven in de webwinkel, waaronder maar niet uitsluitend door in te loggen op de website.
 6. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 7. Indien de workshop, cursus of dienst niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege webwinkel, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal consument de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.
 8. Webwinkel Is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door consument, wegens het niet nakomen van de overeenkomst door webwinkel.

Toegang tot de website

 1. Duurovereenkomsten waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden geleverd via de website van de webwinkel.
 2. De toegang tot deze website is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden.
 3. De digitale inhoud is online In te zien en te bekijken maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Digitale Inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.
 4. Webwinkel garandeert geen bepaalde uptIme van de website. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn op het door de consument gewenste tijdstip. Consument heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft.

Intellectueel Eigendom

 1. Webwinkel Is rechthebbende van alle werken van intellectuele eigendom die geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van webwinkel.
 2. Voor zover webwinkel niet de rechthebbende is van de werken, heeft zij hiervoor een licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
 3. Indien consument niet aan de licentie uit dit artikel voldoet en het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van webwinkel schendt, is consument ter vervangende schadevergoeding €850,- per Inbreuk met een maximum van €30,000,- aan webwinkel verschuldigd.

Concurrentie

 1. Consument zal binnen 12 maanden na aanvang van de cursus, workshop of dienst, geen gelijke dienst aanbieden binnen Nederland of Vlaanderen.
 2. Consument zal tevens binnen 12 maanden na aanvang van de cursus, workshop of dienst, geen diensten aanbieden met hetzelfde onderwerp of een gelijkend onderwerp, binnen Nederland of Vlaanderen.
 3. Voor elke dag dat consument of een aan hem verwante onderneming een gelijkende dienst of een dienst met een gelijkend onderwerp aanbiedt aan derden, verbeurt consument een bedrag van €850,- per dag en per verkochte dienst, met een maximum van €60.000 ter vervangende schadevergoeding.

Privacy

 1. De privacy- en cookieverklaring van webwinkel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Ten behoeve van het leveren van de producten en diensten en het verbeteren van de diensten en de website, worden door webwinkel gegevens van consument verzameld en verwerkt.
 3. Webwinkel verzamelt ten minste de door consument aan webwinkel geleverde gegevens, waaronder naam en e-mailadres en het gedrag van consument, nadat deze op de website is ingelogd.
 4. Webwinkel verzamelt tevens de door consument voor de diensten of digitale inhoud gebruikte IP-adressen, om zodoende te kunnen monitoren of consument derden geen ongeautoriseerde toegang zal verschaffen tot de website.
 5. Consument dient akkoord te gaan met het gebruik van cookies door webwinkel, ten behoeve van de bestelling, het volgen van een online cursus of anderszins om het leveren van de dienst door webwinkel mogelijk te maken en toegang tot de website beschikbaar te houden.
 6. Consument heeft het recht diens gegevens in te zien. Consument kan hiertoe per e-mail een verzoek indienen bij webwinkel.

Betaling

 1. Webwinkel mag consument niet verplichten het volledige bedrag vooruit te voldoen. Indien consument maximaal 50% van het verschuldigde bedrag achteraf wenst te voldoen, zal webwinkel hiertoe een factuur opmaken.
 2. Consument zal het verschuldigde bedrag voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.
 3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de webwinkel te melden.
 4. Indien consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze over het verschuldigde bedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. Webwinkel kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van webwinkel is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat webwinkel voor de dienst of het product heeft ontvangen.
 3. Webwinkel is niet aansprakelijk voor aankopen die consument bij een derde doet, ook niet wanneer consument op deze derde is gewezen via een (affiliate) link op de website van webwinkel.
 4. Webwinkel Is niet aansprakelijk voor enige informatie die versterkt is door derden of voor de schade als gevolg van die informatie.
 5. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat webwinkel in de laatste zes maanden van consument voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.
 6. Webwinkel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat webwinkel is uitgegaan van door of vanwege consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Webwinkel Is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.
 8. Webwinkel Is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van consument, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door webwinkel.
 9. Webwinkel heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.
 10. Consument vrijwaart webwinkel tegen en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van webwinkel.

Garanties en Conformiteit

 1. Webwinkel biedt geen enkele (aanvullende] garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.
 2. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken tonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
 3. Voor zover webwinkel informatie en educatie levert, biedt webwinkel geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van consument.

Klachten en Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument Is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heelt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden, zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Webwinkel wijst consument op de mogelijkheid om indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, een klacht via de ODR van de Europese Commissie in te dienen via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissiealgemeen/